Bejelentkezés Regisztráció

Franz Schmidt


2862 smaragd 2017-08-24 11:31:42
[url]https://youtu.be/GXw3__s4OSo;Franz Schmidt: "Das Buch mit sieben Siegeln"[/url] az alábbiakhoz fűzve, az oratórium a fenti linken meghallgatható.

2861 smaragd 2017-08-22 22:22:17 [Válasz erre: 2859 Ardelao 2017-08-21 12:21:37]
Ez így nem igaz: "Halála megakadályozta, hogy kidolgozza, befejezze a művet." Fáj Attila állítása súlyos tévedés, javítandó, ugyanis Dr. Franz Schmidt súlyos betegen a kantátát félbehagyta, nem ő  fejezte be, ellenben halála előtt még két jelentős saját művet komponált. A pontos részletek fórumunkon is olvashatók, zenetörténeti, zenetudományi kutatásokat a Franz Schmidt Gesellschaft végzett, honlapjukon hiteles adatok állnak rendelkezésre e mű tekinteteben is. Sajnálatos, hogy Fáj Attila komoly munkája téves adatot terjeszt. [url]http://www.franzschmidtgesellschaft.at/;Franz Schmidt Gesellschaft[/url]

2860 smaragd 2017-08-22 05:21:21
Franz Schmidt egyik leggyakrabban játszott műve, a [url] https://youtu.be/7OlvPxTMDHE;2. szimfónia[/url] (1911-1913), a linken meghallgatható, ismét egy új videó a YT-on.

2859 Ardelao 2017-08-21 12:21:37 [Válasz erre: 2858 Ardelao 2017-08-20 23:47:32]
Folytatom: Ami Thomas Mann regényében elsikkadt című Fáj Attila írását (II. részlet) …… Schmidt oratóriumában nincs semmi, ami ne a Jelenések könyvéből került volna ki. Csak itt-ott akad az énekszövegben hatásfokozó betét. Ilyen az éhhaláltól tartó anya és lánya énekkettőse. Ezek és a többi „betétek” nem a harcos ellenszegülésnek adnak hangot, hanem a vörös paripán nyargaló Háború, a feketén ügető Éhhalál és a rákövetkező fakón jövő Döghalál tragikus következményeinek. Művéről szólva Schmidt maga írja, hogy tudatosan kerülte a bibliai Apokalipszisben hemzsegő, többé-kevésbé szimbólumokkal érzékeltetett szöges ellentéteket, amilyen élet és halál, erény és bűn, égi és földi Jeruzsálem. Meggyőződése ugyanis, hogy az ellentétpár egyik tagja (főleg a negatív) már magától értetődik. Gondolom, ezért jeleníti meg az égi és földi Jeruzsálem kettőssége helyett csupán az előbbit. Annak is csupán a hatalmas kapuját és azt sem énekelve, hanem lenyűgöző zenével: Muszorgszkij egyik híres motívumával; A nagy kijevi városkapu visszhangjával. Az oratórium második részében, ahol a kifejlés egyre közeledik a végítélethez, az ellentét felszámolás egészen természetes lesz. így kell lennie, hiszen ekkor már alaptalan, oktalan minden ellenszegülés. A negatív elemek kihátrálása, eltűnte, nem járt képgyengüléssel. Van valami izgatóan jövendölésszerű a kar énekében, akkor, amikor beszámol az Úr bosszúja kezdetéről: elszabadulnak az Eufrátesz mellett őrködő angyalok, milliós hadsereget zúdítanak a gonoszak táborára és elsöprik azt. Gyökeresen más eljárás uralkodik Leverkühn kompozíciójában. Mindenütt tobzódnak benne a „helycserék” és összeolvadnak az ellentétek. A hangszerek veszik át az énekhang hagyományos szerepét, sőt egyik hangszer a másikét. Nem kell zenei szakember ahhoz, hogy észrevegyük, miként változik egy Apokalipszis-szövegrész, amikor Schmidt a megzenésítője és amikor Leverkühn. Mindketten döntő fontosságot tulajdonítanak az átmenetnek az oratórium első részéből a másodikba. Schmidtnél az énekkar kétségbeesetten mondja el Isten haragjának következményeit: a kozmikus katasztrófákat, földrengést, tengerek kiáradását, a nap elfeketedését, a csillagok földre zuhanását - mely hasonló a megrázott fügefa gyümölcshullásához, stb. Suttogó sorral zárul az ének: „ki tudja elviselni mindezt a szörnyűséget?” Mély hallgatással indul a második rész. Majd János beleénekli, mit lát az égben. Megjelenik a napba öltözött, csillagkoronás, terhes Asszony (Mária). íme a Bárány által feltört hetedik pecsét titka. Nos, Leverkühn hosszú-hosszú, egyre terebélyesedő ördögi kacajjal fejezi be az első részét. A pokol ellenállhatatlan öröme van benne. A hahotázás egyetlen hanggal kezdődik, utána magával sodorja a kórust és a zenekart 50 ütemen keresztül... Diadalittas, gúnyos röhögés, hátborzongató összetétele üvöltésnek, ugatásnak, csikorgásnak, bőgésnek, ordítás, röhögés, hátborzongató összetétele üvöltésnek, ugatásnak, csikorgásnak, bőgésnek, ordításnak, bégetésnek és nyerítésnek. (Mann jellemzi így.) A rákövetkező második rész az ördögi gúnykacaj ellentéte: „a gyermekek csodálatos karénekét az égi szférák zenéje kíséri, hideg, tiszta, átlátszó, élesen disszonáns muzsika, de hangjai szinte túlvilágiak, elérhetetlenek és a szívet telítik megvalósíthatatlan, reménytelen honvággyal.” S mi több: ezek a hangok - bár más „körítésben” - meglepően olyanok, mint az ördögi gúnykacajé. Az ilyen és ehhez hasonló többi következetes ellentét Schmidt megoldásaival összevetve, felkeltik a gyanút: nem bujkál-e Leverkühn oratóriuma mögött visszahatás Schmidt művére? Megerősíti feltevésünket Mann reagálása Schmidt befejezetlenül maradt utolsó szerzeményére. A regényíró ezt a hatást is eltitkolja. Doktor Franz Schmidt (immár a bécsi egyetem díszdoktora) 1938-ban felkérésre hozzáfogott a Német feltámadás (Deutsche Auferstehung) c. kantátához. Halála megakadályozta, hogy kidolgozza, befejezze a művet. A háború után ezért a félig kész alkotásért mellőzték többi műveinek előadását is. Csak pár év múlva folytatta diadalútját a régbemutatott Hétpecsétes könyv Európában és Amerikában. Leverkühn a regényben zongorához ül ugyan, de már nem képes eljátszani búcsúzóul utolsó szerzeményét, a Doktor Faustus panaszát (Lamentatio Doctoris Fausti). Megbotránkozó vagy szánakozó barátai előtt csupán arra van ereje, hogy régies német nyelven elmondja élete nagy botlásait. Életgyónást mond. Párhuzamba hozható vallomása az akkor még be nem vallott német hanyatlással. És úgyszintén a lehangoló manni tanulsággal: ezzel a regényemmel lezárul a németeket kísértő Fauszt-téma. Ezen-túl, ne akarjon senki sem fausztuszkodni volt hazámban.” A DUNÁNÁL 2003. június – július 2. évfolyam 6-7 szám. *

2858 Ardelao 2017-08-20 23:47:32
„A DUNÁNÁL” című folyóiratból: Ami Thomas Mann regényében elsikkadt Fáj Attila írása (részlet) „Térjünk most rá a regényben leírt, képzeletbeli Apokalipszis-oratórium ugyancsak fel nem fedezett, „rejtett” kapcsolatára egy tényleges, a regényben bemutatottal szinte egyidejű Apokalipszis-oratóriummal: Franz Schmidt (1874-1939) főművével. A zenei lexikonok Schmidtet mint osztrák zeneszerzőt, karmestert, zongora- és csellóművészt ismertetik. Való tény, hogy magasabb művészi tanulmányait, kitűnő mesterek mellett Bécsben végezte, pályafutása ott kezdődött, csellista volt az Udvari Operazenekarban 1896 és 1911 között. Utána a bécsi Állami Akadémián cselló- és zongoratanár. Végül a bécsi Zeneművészeti Főiskolán zeneszerzést oktatott, majd nyugdíjba vonulásáig ennek az intézménynek lett rektora. A zeneszerzés valamennyi területén értékes műveket alkotott beleértve a legigényesebbé emelkedetteket: a szimfóniákat és operákat. A sikerek csúcsán sem feledte, honnan indult, hol „lökték meg” érdeklődése szekerét a zene iránt. Schmidt Ferenc szülővárosa Pozsony, anyanyelve magyar, szülei és felmenői magyarok. Gyerekemberként még hallotta Liszt Ferencet zongorázni. Első mestere a pozsonyi székesegyház orgonistája volt. Miután 1888-ban szüleivel Bécsbe költözött, oda is elkísérte az emlékezés. Fiatalkori szerzeményei: Fantáziák magyar nemzeti muzsikára és Változatok egy huszárnótára. Kevéssel halála előtt elnyerte a Porosz Akadémia Beethoven-díját. Munkásságával, műveinek elemzésével, kapcsolatával, a zeneirodalommal a bécsi Franz Schmidt Gesellschaft kiadványai foglalkoznak. Ő maga is, a zenekritika is, alkotásai koronájának a „Das Buch mit sieben Siegeln”(Hétpecsétes könyv) c. oratóriumát tekinti. Joggal. Amikor a hitleri Németország bekebelezte Ausztriát, a bécsi ősbemutató közönsége könnyekig meghatva hallgatta. Kiérezte belőle, mit hoz a jövő, mi vár Európára. János evangélista a hagyomány szerint élete vége felé, aggkorában írta Patmosz szigeti száműzetésében a Jelenések könyvét, az Apokalipszist. Túl volt már akkor a hol helyeslő, hol részletesen kioktató levelezésen. Kitűnik ez abból is, hogy víziója elején mintegy kiosztja a hét kisázsiai egyháznak a róluk kialakult minősítéseket és röviden kitűzi számukra, mire törekedjenek a jövőben. Oratóriumában mind Schmidt, mind Leverkühn elhagyja az Újszövetség elején szereplő odaszólást a hét egyháznak. Ezáltal világos, hogy a látomás az egész keresztény és nem-keresztény világnak szól. Mi több, János nem rezignált hangú öregember, hanem szenvedélyes fiatal. Schmidt szárnyaló tenor hangon énekelteti. A telhetetlen Leverkühn még tovább, odáig megy el, hogy amikor a fiatal látnok előtt megjelenik a négy evangélistát jelképező ember-, oroszlán-, ökörarcú és a sas fejű élőlény, és János szembesül saját szimbólumával, a sassal, hangja a kasztrált énekesek magasságába szökken. Folytatva Schmidt valóságos és Mann képzeletbeli oratóriumának egybevetését, nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy az osztrák-magyar zeneszerző tudatosan leegyszerűsítette és célirányossá tette az újszövetségi szöveget. Másrészt Zeitblom beszámolója barátja alkotásáról alig mond valamit a szövegről. Jobbára arról szól, milyen technikai fogásokat használt, vagy eszelt ki barátja és azok milyen hatást váltottak ki a hallgatóban. Ami az utóbbit illeti, regénye végén Mann kénytelen-kelletlen beismeri, hogy mindezt Arnold Schönbergtől kölcsönözte. Viszont élete végéig hallgatott arról, kitől vette (és miért) az Apokalipszis megzenésítésének gondolatát. Persze ez a komponista nem lehetett más, mint Schmidt, aki - mint maga írta - tudtával elsőnek vállalkozott erre a rendkívüli feladatra. Durván szólva azt mondhatjuk: a megzenésített Jelenések könyve Schmidt gondolata volt, technikai kivitelezése Schönbergé. (folyt.köv.)

2857 smaragd 2017-08-19 12:13:35
A Franz Schmidt Gesellschaft kiadványai, amelyek a zeneszerző munkásságát és kora zenei környezetét is bemutatják, tudományos szimpóziumaik előadásait is tartalmazzák. [url]http://www.franzschmidtgesellschaft.at/studien.html;Studien zu Franz Schmidt[/url]

2856 smaragd 2017-08-18 05:31:33
A Wiener a Singakademie honlapján is megtaláljuk az alábbi Bach-hangversenyt, most bukkantam rá, kivételes hangversenyélményben lehetett részük a hallgatóknak ugyanis Franz Schmidt egyéni, csodálatos, virtuóz zongorajátékáról is híres volt nagyrabecsült zongorista. Franz Schmidt als Pianist, Norbert Tschulik könyvének ebből  a fejezetéből magyarra fordítva olvashatunk korábbi bejegyzéseinkben. [url]https://www.wienersymphoniker.at/de/veranstaltung/kabasta-ginster-levko-antosch-szantho-patzak-manowarda-f-schmidt-kuba-f-sch%C3%BCtz-wiener;21.3.1935 Wiener Symphoniker[/url]

2855 smaragd 2017-08-16 19:07:01 [Válasz erre: 2854 smaragd 2017-08-16 08:03:19]
Az előző tudósítás  - 'Schmidt Ferenc új műve magyar népi motívumokat dolgoz fel' - szerint tehát a budapesti ősbemutató a bécsivel ugyanabban az esztendőben volt! 1931-ben: Franz Schmidt: "Variationen über ein Husarenlied" (1930-1931) Einleitung Thema und Variationen Nr.1-5 Lento Variationen 6-10 Variationen 11-12 Variationen 13-15 [url]https://youtu.be/Huji5qrHH30;Hans Knappertsbusch vezényel[/url]

2854 smaragd 2017-08-16 08:03:19 [Válasz erre: 2853 smaragd 2017-08-14 19:13:53]
8 Órai Újság 1931. december 8. "A Filharmonikusok főpróbája A Filharmonikusok III. hangversenyének műsorán érdekes művek szerepelnek. Dohnányi Schumann B-dúr szimfóniáját vezényelte. Mozart "Exultate jubilate" kantátáját Guglielmetti Anna Maria hivatott művészettel adta elő. Két újdonság is szerepelt a hangversenyen, Schmidt Ferenc: "Változatok egy huszárdal fölött" és Casella: "Italia"című rapszódiája, amelyek magyar illetve olasz népi motívumokat dolgoznak fel. A Zeneművészeti Főiskola nagytermét megtöltő közönség lelkesen ünnepelte az előadókat."

2853 smaragd 2017-08-14 19:13:53 [Válasz erre: 2852 smaragd 2017-08-11 07:26:05]
Rádióközvetítés "RÁDIÓ-WIEN 1939. október 4., vasárnap 11.30 A wieni szimfonikus zenekar hangversenye Anday Rosette operaénekesnő közreműködésével. Hatvan év szimfonikus alkotásai. I. Mai osztrák zeneszerzők 1. Marx: Idill, 2. Kerngold: A búcsúzás dalai a) Halotti dal b) Nem tudja ő vágyamat megérteni c) Hold, ismét feljössz, Elfogódott búcsú 3) Berg Alban: Három darab a Lírai szvitből 4) Schmidt Ferenc: I. Szimfónia

2852 smaragd 2017-08-11 07:26:05 [Válasz erre: 2851 smaragd 2017-08-10 09:08:24]
Rádióközvetítés "RÁDIÓ-WIEN 1920. szeptember 12. 9.05 Adler Oszkár hegedű- és Schmidt Ferenc zongoraművész Mozart C-dúr és B-dúr szonátáját játssza"

2851 smaragd 2017-08-10 09:08:24 [Válasz erre: 2849 smaragd 2017-08-08 17:53:36]
"Schmidt  Ferenc, zeneszerző, szül.1874. Pozsonyban,  bécsi Conservatorium növendéke, 1892 óta a bécsi operaház tagja, először, mint csellista, azután mint karmester. Operái: Notre Dame (Bécs 1914., Budapest 1916.); Fredegund. Zenekari művei 2 szimfónia, a másodikban igen szép variációs magyar témával" TOLNAI Világlexikon, 1929. A fentivel együtt 4 részből álló sorozatot küldött nekem egyik kedves barátom, amelyben Franz Schmidt neve Schmidt Ferencként szerepel. Ezúton is köszönöm figyelmességét és gyűjtéseink támogatását. Fredegund: Fredigundis, Oper (1916-1921) Franz Schmidt 2. szimfóniáját  - benne az "igen szép variációs magyar témával", lsd.fent, mindmáig előadják, ez biztosan maradandó...lsd. Falk Géza könyve, 1936, alább.

2850 smaragd 2017-08-09 13:53:11
Ismét egy új videó a YT-n,  Franz Schmidt legőszintébb műve, ahogyan ő maga jellemezte [url]https://youtu.be/JU80hUX4dWc;4. szimfóniáját[/url], amelyet leánya tragikus halálát követően komponált.

2849 smaragd 2017-08-08 17:53:36 [Válasz erre: 2835 smaragd 2017-07-27 06:31:35]
RÁDIÓHALLGATÓK LEXIKONA AZ IRODALOM,  ZENE,  SZÍNHÁZ,  FILM, RÁDIÓ, RÁDIÓTECHNIKA, GRAMOFON ÉS SPORT ENCIKLOPÉDIÁJA SZERKESZTETTÉK TISZAY ANDOR ES FALK GÉZA I-II. KÖTET A lexikont 1944. január 1-én zártuk le. VAJDA-WICHMAN KIADÁS, BUDAPEST "Franz Schmidt" szócikk nincs a kötetekben. Ellenben: "Schmidt Ferenc, külföldön élő magyar zeneszerző, 1874-. A bécsi zeneakadémia tanára. Írt két operát: "Notre Dame " és "Fredigundis", három szimfóniát, zongora- és orgonaműveket, zongorakvintettet, vonósnégyest, stb." Eltekintve a szöveg  hiányosságaitól, nagyon érdekes, hogy 1944-ben Franz Schmidt magyar zeneszerzőként került be a lexikonba.

2848 smaragd 2017-08-07 16:40:08 [Válasz erre: 2838 smaragd 2017-07-27 20:13:48]
Pozsony, a felújított óváros [url]http://media.diepresse.com/images/uploads_620/6/6/c/5265004/imago76597941h_150209868904348.jpg;Bratislava (forrás: "diepresse ")[/url]

2847 smaragd 2017-08-06 22:22:51 [Válasz erre: 2826 smaragd 2017-07-22 14:24:21]
Wiener Symphoniker Musikverein Wien, Großer Saal Heinz Wallberg   Dirigent Franz Schmidt "Das Buch mit sieben Siegeln" (1935-1937) Oratorium [url]https://www.wienersymphoniker.at/de/veranstaltung/wallberg-w-lipp-c-ludwig-patzak-wunderlich-kosso-o-wiener-nebois-singverein-schmidt-1;7. Jänner 1959[/url]

2846 smaragd 2017-08-06 10:27:41
Erich Kleiber karmester tegnapi születésnapi évfordulójához Franz Schmidt oratóriumának előadásait idézem fel: [url]http://www.wienersingakademie.at/en/archive/?archiv=program&jahr=1949;wienersingakademie, Das Buch mit sieben Siegeln[/url]

2845 smaragd 2017-08-05 14:29:39 [Válasz erre: 2843 smaragd 2017-08-01 19:47:06]
[url]https://youtu.be/JU-WO-4QSf8;Franz Schmidt: "Fuga  solemnis  für Orgel, 16 Bläser und Pauken"[/url] (1937)

2844 smaragd 2017-08-03 16:58:46
Peter Schreier július 29-i születésnapi évfordulójára is emlékezve, részletek Franz Schmidt oratóriumából: [url]http://www.allmusic.com/album/franz-schmidt-das-buch-mit-sieben-siegeln-mw0001832866;"A hétpecsétes könyv"[/url]

2843 smaragd 2017-08-01 19:47:06 [Válasz erre: 2841 Ardelao 2017-07-31 10:07:24]
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, 2017 BA Orgona tantárgyleírások Differenciált szakmai ismeretek és készségek Orgona főtárgy Kötelezően választható művek és szerzők Későromantika és a 20. század Max Reger, Sergei Rachmaninov, Joseph Jorgen,[url]http://zeneakademia.hu/hu/web/lfze.hu/ba-tantargyleirasok/orgona;Franz Schmidt[/url], Arnold Schönberg, ...

2842 smaragd 2017-07-31 15:15:34 [Válasz erre: 2835 smaragd 2017-07-27 06:31:35]
"Franz Schmidt a bécsi Hochschule für Musik nevében üdvözölte a magyar "testvér" intézetet" feltehetőleg már igazgatójaként, kinevezése pontos dátumát majd még beírhatjuk. Az alább idézett cikk tartalma aláhúzza ismereteimet, miszerint Franz Schmidt és művei mindaddig ismertek és elismertek voltak hazánkban, ameddig tanítványai éltek, akik idolként tisztelték, akárcsak  az akkori bécsi zenei élet. Zenei közismertségét a 2835 számú bejegyzésben valamint 77/"A magyar zenei élet elfeledett vagy kevésbé ismert művészei" fórumban is jeleztem. Talán Franz Schmidt elhangzott beszédének szövege is felbukkan egyszer, valószínűleg magyarul mondta el...

2841 Ardelao 2017-07-31 10:07:24 [Válasz erre: 2837 smaragd 2017-07-27 19:33:25]
Egy alkalom, amikor Franz Schmidt Budapesten járt … (A Budapesti Hírlapban 1925. május 03-án megjelent cikk kivonata) „A Zeneművészeti Főiskola félszázados jubileuma. ….. Az üdvözlések. Apponyi Albert mély hatást keltő beszéde után következtek az üdvözlések. Elsőnek Lobmayer Jenő tanácsos üdvözölte a főváros nevében a Zeneművészeti Főiskolát és annak kiváló vezetőit. Utána Balogh Jenő a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára az Akadémia üdvözletét tolmácsolta. Az Országos Zeneművészeti Főiskola küldöttjének üdvözlése után Moritz Krumpholtz, a német Gesellschaft der Musikfreunde, majd Franz Schmidt a bécsi Hochschule für Musik nevében üdvözölte a magyar »testvér« intézetet. Utána Gusztáv Mayer az Österreichische Musik und Sangesbund üdvözletét tolmácsolta és ünnepiesen átnyújtotta Hubay Jenőnek a szövetség jelvényét. Végül a Berliner Hochschule küldöttje fejezte ki jókívánatait, majd sorra üdvözölték a jubiláló Főiskolát a Magyar Királyi Színművészeti Akadémia, a Magyar Királyi Operaház, a Budapesti Filharmóniai Társaság, a Magyar Dalos Szövetség, a Nemzeti Zenede, a győri Zeneiskola küldöttei. Végül felolvasták a külföldi és a vidéki rokonintézetektől küldött számos üdvözlő táviratot, amelyek közül különös megemlítést érdemel a finn testvérnéptől küldött, két nagyon meleghangú, magyar nyelvű távirat. Az üdvözlések után Hubay Jenő igazgató megköszönve az üdvözléseket, kifejtette a Főiskola nagy jelentőségét a nemzeti kultúra szempontjából és hangoztatta, hogy az intézet vezetőinek a jövőben sem szabad letenni arról a nemzeti alapról, amelyen az intézet működése megindult, mert nagy, igazi művészet mindig a nemzeti talajról fakad. A Hiszekegy után, amelyet a Főiskola énekkara adott elő, a díszülés véget ért. Utána a megjelent vendégek megtekintették az épületben létesített Liszt-szobát, amelyet Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter avatott fel.”

2840 smaragd 2017-07-30 09:55:40
[url]https://en.m.wikipedia.org/wiki/Category:Hungarian_classical_pianists;Hungarian classical pianists[/url] - itt megtaláljuk Franz Schmidt  angol nyelvű Wikipedia oldalát is, aki Bécsben ért el kiemelkedő zenei karriert, ifjúkorától káprázatos zongorajátékáról és páratlanul ritka, pontos zenei memóriáról is ismert volt, így kora valamennyi nagy zeneművét tanítványai előtt is játszotta, érdekesség, hogy koncerteken csak kivételes esetekben vállalt fellépést.

2839 smaragd 2017-07-28 19:31:46 [Válasz erre: 2836 smaragd 2017-07-27 19:11:18]
Franz Schmidt: "Variationen über ein Husarenlied" (1930-1931) Wiener Philharmoniker [url]https://youtu.be/Huji5qrHH30;Hans Knappertsbusch[/url] vezényel

2838 smaragd 2017-07-27 20:13:48 [Válasz erre: 2837 smaragd 2017-07-27 19:33:25]
"Ez a gazdag zenei hagyományokkal rendelkező , büszke kisváros Európa szívében minden zenésze sorsát számon tartotta, legyen szó Charles Foersterről, Dohnányi Ernőről,Franz Schmidtről, Spányi Irmáról vagy éppen Bartók Béláról. Hiszen éppen Pozsony alapozta meg későbbi sikereiket  a világ zenei életében." [url]http://www.pozsonyikifli.sk/hu/Friss-kifli/Pozsony-a-zene-varosa/a-varos-nagy-szulotte-charles-foerster-a-zongoravirtuoz.html;Charles Foerster, a zongoravirtuóz[/url]

2837 smaragd 2017-07-27 19:33:25 [Válasz erre: 2836 smaragd 2017-07-27 19:11:18]
Majd később ismét, most már zenei eseményen találkozhattak volna: 1933-ban, Budapesten az I. nemzetközi  Liszt-verseny zsürijébe jelölte Dohnányi Ernő Bartók Bélát és Franz Schmidttet... [url] https://books.google.hu/books?id=G5bLBAAAQBAJ&pg=PT69&lpg=PT69&dq=bart%C3%B3k+dohnanyi+franz+schmidt&source=bl&ots=RMYwODr2Gp&sig=jFHqL2KfFJipkxJtO-goOepEHN8&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwjOy8WZ_KnVAhVhG5oKHcgqAkQ4ChDoAQgbMAY#v=onepage&q=bart%C3%B3k%20dohnanyi%20franz%20schmidt&f=false;Fischer Annie Gramofon Könyvek[/url]

2836 smaragd 2017-07-27 19:11:18
[url]http://fidelio.hu/klasszikus/2014/02/10/egy_elfeledett_muvesz/;Franz Schmidt, Dohnányi Ernő, Bartók Béla[/url] - a három pozsonyi gimnazista barát...Dohnányi Ernő mai születési évfordulóján Győriványi Ráth György tájékoztatóját olvashatjuk el, amely Franz Schmidt 4. Szimfóniájának magyarországi ősbemutatója alkalmából készült, egyébként egy nappal Franz Schmidt halálozási évfordulója előtt, 2014-ben.

2835 smaragd 2017-07-27 06:31:35 [Válasz erre: 2834 Ardelao 2017-07-26 11:35:33]
Ardelao bejegyzései kérdésfelvetésemhez az alábbi fórumban találhatók. Saját meglátásaimat ide is áthozom: 74/ Természetesen a két személy nem azonos, még a nevük sem teljesen...Franz ill. Ferenc. Engem az foglalkoztat, hogy Falk Géza 1936-ban magyar zeneszerzőként említi Schmidttet, azaz itthon közismert volt, belekerült  az idézett felsorolásba. 77/ Egy biztos, "felfedeztem még egy Schmidttet!" :-) Elnézést kérek a derűs fordulatért... "A magyar zene fejlődése", "Maradandó művek szerzői..." a 70 sz. bejegyzésben itt jelenik meg Schmidt neve, a névjegyzékben is, csak ennyi, Schmidt, tehát egyértelmű volt még akkor, hogy melyikük. Azóta mindketten mondhatni, hogy feledésbe merültek, nevük és életművük, annak ellenére, hogy a Franz Schmidt Gesellschaft 65 éven át gyűjtötte, gondozta és bemutatta az életművet, és nagy eredményeket értek el. A "Forum-Franz Schmidt" topicunkban alapos tájékoztatást kap az olvasó. Abban biztos vagyok, hogy Franz Schmidt Falk Géza idejében igencsak ismert volt a magyarországi művelt zenei körökben, a bécsi Akadémiai igazgatójaként a Wiener Philharmoniker és a Wiener Symphoniker koncertjei valamint más bécsi zenei fellegvárak útján illetve a rádiózás elterjedésével és lemezfelvételek, tanítványai révén. Vajon hozzá járult-e Franz Schmidt  a magyar zene fejlődéséhez, tovább vitt-e, megújított-e magyar zenei elemeket? Vizsgálta-e már a magyar zenetörténet ezt a kérdést részletesen a nagy későromantikus osztrák zeneszerző teljes életművében...? Lehet, hogy igen és talán pont Falk Géza könyvei fognak minket elvezetni oda. Franz Schmidt nem szerepel A Magyar Muzsika Könyvében, Schmidt Ferenc benne van. Talán sikerül ezen a fórumon nyomára jutni, a magyar zene fejlődését elősegítő műveit megtalálni, ha voltak ilyenek. Örültem az idézett bekezdésnek, a benne felsorolt zeneszerzőknek, akiknek egy részéről ezen a fórumon már szó esett, vannak néhányan még köztük, akikről talán majd később olvashatunk. 80/ Franz Schmidt zenéjéről német és angol nyelvű könyvek jelentek meg, ezek árnyaltabban, hozzáértéssel elemzik műveit, szerzői a magyar zenét viszont kevésbé ismerik... Schmidt Ferenc esetében szerencsés lenne tanulmányt találni, hogy megtudjuk, melyik Schmidt nevű zeneszerzőt említette Falk Géza.

2834 Ardelao 2017-07-26 11:35:33 [Válasz erre: 2833 smaragd 2017-07-26 08:33:07]
A választ ld.: A magyar zenei élet elfeledett vagy kevéssé ismert művészei topic 72. sz. bejegyzése alatt.

2833 smaragd 2017-07-26 08:33:07 [Válasz erre: 2832 smaragd 2017-07-26 08:15:55]
A Dr. Molnár Imre szerkesztésében megjelent A MAGYAR MUZSIKA KÖNYVE, 1936  névjegyzékében szerepel Schmidt Ferenc (1882-) rk. főkántor, karnagy, misék, szonatinák, koncertdarabok, magyar dalok zeneszerzője, talán mégis róla van szó az említett felsorolásban?

2832 smaragd 2017-07-26 08:15:55
Falk Géza  " A magyar zene fejlődése" című fejezetben Franz Schmidt (1874-1939), Pozsonyban született,  osztrák zeneszerzőt még a magyarok között tüntette fel: "Maradandó művek szerzői még: Mosonyi Major J. Gyula, Bloch, Koessler, Herzfeld, Popper, Bachó, Radó, König, Demény, Tarnay, Székács, Joachim, Ábrányi, Schmidt, Poldini, Szabados, Székely I., Lavotta, Gajáry, Harmat, Járay, Szendy, Chován, Aggházy, Farkas Ö., Kern, Hűvös, Fricsay, Figedy-Fichtner, Hermann L., Buchner, Dienzl, Pikéthy, Rékai, Szegheő, Szikla, Perényi, Noseda, Gessler, Antalffy-Zsíros." Falk Géza: Mindentudó zenei zsebkönyv Budapest, Rózsavölgyi és Társa Kiadása, 1936

2831 smaragd 2017-07-25 01:45:36 [Válasz erre: 1980 Búbánat 2016-05-30 22:46:04]
Véletlen ismétlés lehetett, jó volt újraolvasni! Így most szerzőjére is emlékezhetünk... A cikket visszahozom az Előzmény 1980-ban.

2829 Búbánat 2017-07-24 20:12:24 [Válasz erre: Törölt hozzászólás]
Ezt a cikket már az 1.980. sorszám alatt is elolvashattuk. Forrás: A HÉT, (27. szám) 1989. július 1. (27. szám). Egy évvel ezelőtt, májusban írtam be ide a cikket, ami megtalálható az interneten, de nekem papír alapon, a kivágott újságcikk illetve fénymásolata is a rendelkezésemre áll. Különben nem baj, ha valamit többször leírunk, ismételünk - különösen, ha valamiért jelentőséget, fontosságot tulajdonítunk annak/neki - pláne ha hosszabb idő is eltelt az újraközlése előtt, mint ebben az esetben is. Mind ehhez hozzáteszem: az írás szerzője, Varga József, az egyik legjobb barátom volt! Sajnos, 2008-ban elhunyt. Több mint negyedszázadon át tartottuk egymással a kapcsolatot, levelezésünket valamint zenekritikáit és egyéb írásait (több száz darabot jelent) archiváltam – ezek közül a géppel írtakat több kötetbe foglalva beköttettem. "A hétpecsétes könyv" írását szinte a hírlap megjelenésével egyidejűleg kaptam meg tőle, amit ugyancsak megőriztem. Volt hova nyúlnom, mikor e topic megnyitásra került… - de már akkor az internetre is felkerült, ahonnét mindnyájunk számára egyszerű „leemelni”, felhasználni.

2826 smaragd 2017-07-22 14:24:21 [Válasz erre: 2817 smaragd 2017-07-12 00:40:42]
Wiener Symphoniker Musikverein Wien, Großer Saal Heinz Wallberg   Dirigent Franz Schmidt: "Das Buch mit sieben Siegeln" (1935-1937) Oratorium [url]https://www.wienersymphoniker.at/de/veranstaltung/wallberg-w-lipp-c-ludwig-patzak-wunderlich-kosso-o-wiener-nebois-singverein-schmidt-0;6. Jänner 1959[/url]

2825 smaragd 2017-07-20 18:48:33 [Válasz erre: 2824 smaragd 2017-07-19 11:27:35]
A jelentkezési határidő: 2018. június 3. A díjak és kitüntetések valamint a versenyprogram és a finálé műsora is olvasható a honlapon. A [url]http://www.orgelwettbewerb.at/Franz-Schmidt-Orgelwettbewerb/Wettbewerb_2014_1_files/Madaillie.png;"Franz Schmidt plakett"[/url]

2824 smaragd 2017-07-19 11:27:35 [Válasz erre: 2790 smaragd 2017-06-11 17:11:06]
Megjelent a "7. Nemzetközi Franz Schmidt Orgonaverseny 2018" részletes tájékoztatója, benne: a versenyfeltételek a jelentkezés módja a verseny menete a zsűri tagjai, akik között ezúttal is örömmel üdvözöljük Kovács Róbert orgonistát, honfitársunkat, aki régebb óta Ausztriában él, zenei pályája fő színhelyén. részletek:[url]http://www.orgelwettbewerb.at/Franz-Schmidt-Orgelwettbewerb/Wettbewerb_2018.html;itt[/url]

2823 smaragd 2017-07-17 16:49:09
Franz Schmidt (1874-1939) művei válogatásából hallgathatunk meg rövid részleteket az alábbi linken: [url]http://www.universaledition.com/komponisten-und-werke/Franz-Schmidt/komponist/647/werkliste/?sort=0#page=0;Universal Edition[/url]

2822 smaragd 2017-07-16 10:13:48
Herbert von Karajan Schmidt-tanítvány is volt, korábbi bejegyzéseinkben Rajter Lajos idézi fel  bécsi zeneakadémiai éveiket. Karajan elhalálozási napjának évfordulóján Franz Schmidt első operájának - "Notre Dame" (1902-1904) - közjátékával emlékezem rá: [url]https://youtu.be/U-YUdIyev7w;Herbert von Karajan vezényel[/url]

2821 smaragd 2017-07-14 20:57:22 [Válasz erre: 2820 smaragd 2017-07-14 07:37:30]
Nemrég elhangzott rádióműsor, amelyben a 65 éve fennálló Franz Schmidt Gesellschaft megszűnésének okairól beszéltek Franz Schmidt életművének korunk legavatottabb ismerői. [url]https://radioklassik.at/aufloesung-der-schmidt-gesellschaft/;radioklassik.at[/url]

2820 smaragd 2017-07-14 07:37:30 [Válasz erre: 1 smaragd 2015-05-10 14:53:39]
Fórumunk előzményeiben megtalálhatóak azok az életrajzi adatok - ezeket most nem ismétlem - is, amelyekre[url]http://diepresse.com/home/meinung/feuilleton/sinkoviczzwischentoene/5233323/Nicht-nur-Kindes-auch-Vaterweglegung-sollte-ein-Delikt-sein;Wilhelm Sinkovicz[/url] utal, ugyanis  a bécsi Zene- és Előadóművészeti Egyetem ünnepségén nem hangzott el  Franz Schmidt neve a bécsi a Zeneakadémia igazgatóinak és rektorainak említésekor. Ennek kapcsán rövid körképben tárja elénk a bécsi zenei élet mostani helyzetét. [url]https://de.m.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Rektoren_der_Universit%C3%A4t_f%C3%BCr_Musik_und_darstellende_Kunst_Wien;A bécsi Zenekadémia igazgatói és rektorai[/url] [url]https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:MDW_Lothringerstrasse_18.jpg;Staatsakademie der Musik[/url]

2819 smaragd 2017-07-13 06:24:30 [Válasz erre: 2818 smaragd 2017-07-13 06:17:54]
Az alábbi link itt megtekinthető: [url]https://adtplus.arcanum.hu/hu/search/results/?list=eyJxdWVyeSI6ICJGcmFueiBTY2htaWR0In0;adt,arcanum[/url]

2818 smaragd 2017-07-13 06:17:54 [Válasz erre: 218 smaragd 2015-06-15 05:07:06]
13. März 1929 Wiener Philharmoniker [url]http://www.wienerphilharmoniker.at/konzerte/konzertdetail/event-id/6321;Rundfunkkonzert[/url] Franz Schmidt  Dirigent Werke von Franz Schmidt A fenti koncertet a budapesti közönség is hallhatta ill. olvashatott róla, erre utal a 8 Órai Újságban  megjelent cikk,lsd[url]https://adtplus.arcanum.hu/hu/search/results/list=eyJxdWVyeSI6ICJGcmFueiBTY2htaWR0In0;adtplus[/url] Egyre több adat bukkan fel a múltból, amikor generációkon át Franz Schmidt neve és zenei munkássága Magyarországon is ismert és megbecsült volt.

2817 smaragd 2017-07-12 00:40:42 [Válasz erre: 2804 smaragd 2017-06-29 12:22:15]
Wiener Symphoniker Musikverein Wien, Großer Saal Anton Lippe Dirigent Franz Schmidt "Das Buch mit sieben Siegeln" (1935-1937) Oratorium [url]https://www.wienersymphoniker.at/de/veranstaltung/lippe-l-rysanek-schretter-majkut-patzak-o-edelmann-n-foster-forer-singverein-schmidt;12. Juni 1958[/url]

2816 smaragd 2017-07-10 06:35:09
FRANZ SCHMIDT (Pressburg/Pozsony,1874 - Perchtoldsdorf bei Wien, 1939) EMLÉKÉRE, HALÁLA  80. ÉVFORDULÓJÁN,  2019 Franz Schmidt: "Das Buch mit sieben Siegeln" Oratorium Festkonzert "100 Jahre  Mödlinger Singakademie" Herbst 2019 Burgsaal, Perchtoldsdorf Mödlinger Singakademie Dirigent: Antal Barnás

2815 smaragd 2017-07-10 05:54:00 [Válasz erre: 2814 Ardelao 2017-07-10 05:06:52]
Nagyszerű! Perchtoldsdorfban idén -tudomásom szerint - nem hangzott fel még Schmidt mű, a nagy oratórium, Franz Schmidt életművének kiemelkedő darabja. A perchtoldsdorfi előadás minden tekintetben méltó és ünnepi esemény lesz, ebben biztos vagyok, már maga a terv is csodálatos.

2814 Ardelao 2017-07-10 05:06:52 [Válasz erre: 2813 smaragd 2017-07-09 06:16:58]
Egy kis előretekintés 2019-re, bár manapság két évre előre tervezni meglehetősen merész vállalkozás: [url] http://www.antalbarnas.com/konzertkalender; Ungarische Kammerphilharmonia – Konzertkalender [/url] [url] Festkonzert "100 Jahre Mödlinger Sinakademie" Herbst 2019 [/url] Franz Schmidt: Das Buch mit sieben Siegeln Burgsaal Perchtoldsdorf Mödlinger Singakademie Dirigent: [url] https://de.wikipedia.org/wiki/Antal_Barn%C3%A1s; Antal Barnás [/url] (Mindenesetre szép terv. A karmester úrról - meglepő módon - magyar nyelvű információ a neten nem szerepel.)

2813 smaragd 2017-07-09 06:16:58 [Válasz erre: 2812 Ardelao 2017-07-07 23:40:31]
Igen, azaz még nem szerepeltek fórumunkban :-) FRANZ SCHMIDT MŰVEI - KONCERTEK 2017/2018 Philharmonie, Berlin 2018. április 12., 13., 14. Franz Schmidt: 4. szimfónia (1932-1933 ) Berliner Philharmoniker Kirill Petrov vezényel

2812 Ardelao 2017-07-07 23:40:31 [Válasz erre: 2811 smaragd 2017-07-07 21:14:20]
Ha jól emlékszem, az alábbi koncertek még nem kerültek fel a 2018. évi "hivatalos" listára. Ha mégis, jobb többször feljegyezni, mint egyszer sem. :) [url] https://www.berliner-philharmoniker.de/en/concerts/calendar/details/51178/; Berliner Philharmoniker - Kirill Petrenko conductor, Yuja Wang piano [/url] Thu, 12 Apr 2018, 20:00 Fri, 13 Apr 2018, 20:00 Sat, 14 Apr 2018, 19:00 „PROGRAMME ….. The programme also includes the Fourth Symphony by Austrian composer Franz Schmidt , who was a cellist in the Vienna Court Opera orchestra during the Mahler era. He later recalled: “[Mahler’s] directorship hit the opera house like a force of nature: An earthquake of enormous strength and duration shook the building to its very foundations. Everything that was old, outdated or in bad condition was destroyed and was gone forever. Vienna then experienced one of the most dazzling musical periods that the city had ever experienced.” Schmidt wrote his symmetrically structured Fourth many years later – after the death of his only daughter: music full of a sense of farewell and grief-stricken love. It begins with a theme of resignation from a solo trumpet which Schmidt called the “last music taken into the hereafter, after one has been born under its auspices and has lived one’s life”. After a broad, passionato theme with which, in the words of the composer, “one’s whole life passes through the mind,” there follows a moving Adagio as a funeral march for his dead daughter. The Scherzo ends avowedly in “catastrophe”, while in the final recapitulation of the first movement, as Schmidt said, everything appears “more mature and transfigured” by all that has intervened. …..”

2811 smaragd 2017-07-07 21:14:20 [Válasz erre: 2809 Ardelao 2017-07-05 14:49:12]
Örülök, hogy megtaláltad és ismertetted a februári koncertet, felveszem a "hivatalos listára": FRANZ SCHMIDT MŰVEI - KONCERTEK 2017/2018 Konzerthalle Bamberg Joseph Keilberth Saal 2018. február 4. Franz Schmidt:  "Chaconne in cis" (1925) Winfried Bönig - orgona

2810 Ardelao 2017-07-05 17:45:27 [Válasz erre: 2809 Ardelao 2017-07-05 14:49:12]
[url] http://www.allmusic.com/album/winfried-b%C3%B6nig-an-den-orgeln-im-hohen-dom-zu-k%C3%B6ln-mw0001404961; Winfried Bönig 2002-ben megjelent CD-je [/url], amelyen – többek között - Franz Schmidt mű is szerepel. (D-dúr prelúdium és fúga, »Halleluja«). [url] https://www.youtube.com/watch?v=63BMUoMN2V8; "Winfried Bönig, organist of Köln Cathedral, plays the Halleluja Prelude and Fugue on the nave organ by Klais" [/url]

A lapunkban megjelent szövegek a Café Momus, vagy a szerző kizárólagos szellemi tulajdonát képezik és szerzői jog védi őket.
A szerkesztőség külön, írásos engedélye nélkül mindennemű (részben vagy egészben történő) sokszorosításuk, felhasználásuk, kiadásuk és terjesztésük tilos.